REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE MAR-CELL.PL

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem: WWW.MAR-CELL.PL,

 2. który prowadzony jest przez firmę MAR-CELL  Marek Niklasz z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Długa 68D , 53-633 Wrocław; NIP: PL8951768992; - w tym zasady składania przez Klientów Zamówień.

 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Sprzedawca lub Sprzedający – firmę mar-cell.pl Marek Niklasz z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Długa 68D , 53-633 Wrocław

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.

Sklep – sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mar-cell.pl

Produkt - produkt lub produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, dostępne w Sklepie. 

Cena – cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy.

Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy.

Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą.

Zamówienie – zamówienie Produktu złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem. Potwierdzone przez Sprzedawcą zamówienie stanowi ofertę zakupu.

 

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.mar-cell.PL - prowadzi sprzedaż detaliczną towarów z branż: GSM, iT za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym mar-cell.PL niezbędny jest komputer z parametrami minimalnymi: Intel Pentium II 267Mhz, 256MB Ram,  a także klawiatura oraz inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 3. Cena wszystkich widocznych na stronach Sklepu podana jest podana w złotych polskich i jest ceną brutto (zawiera podatek VAT).

 4. Wszystkie widniejące na stronie internetowej Sklepu ceny oraz opisy towarów stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący uzyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę realizacji Zamówienia.

 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian w ich wizerunku.

 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku trwałej niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku uprzedniego dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu niezwłocznie całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w Sklepie można dokonywać poprzez strony internetowe Sklepu - wypełniając stosowny formularz na stronach sklepu.

 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany pod rygorem odmowy realizacji zamówienia do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu kontaktowego.

 3. Po otrzymaniu przez Sprzedającego elektronicznego komunikatu o złożeniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 4. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący mający status konsumenta ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które winno zostać wysłane pocztą na adres Sprzedawcy. Oświadczenie to Kupujący może także złożyć drogą mailową, jednak złożone w tej formie oświadczenie może być uznane za skutecznie doręczone jedynie wtedy, gdy Sprzedający potwierdzi Kupującemu jego otrzymanie.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu towaru należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

PŁATNOŚĆ

 1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

  • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na numer konta bankowego Sklepu: mBank 28114020040000310250343812. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się z bezzwłocznie po wpłynięciu zapłaty na konto Sprzedawcy

  • Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania . Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy;

  • Płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu Platnosci.pl.

  • Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, w którym Kupujący może zapłacić za zamówione towary w kasie, w momencie ich odbioru.

 2. Za termin dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), pozytywny wynik operacji (w przypadku płatności elektronicznych za pośrednictwem systemu Platnosci.pl).

 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów oraz kosztów transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest 4 zł kosztów manipulacyjnych.

 4. Na żądanie Kupującego zostanie wystawiona faktura VAT.

 

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Na stronach internetowych sklepu określona jest dostępność oferowanych towarów.

 3. Dostawa towaru realizowana jest przesyłką kurierską doręczaną przez wybranego przez Sprzedawcę spedytora. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej już po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

 4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru.

 5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

 6. Kupujący odbierając przesyłkę od kuriera kwituje jej odbiór oraz składa na pokwitowaniu adnotację, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym. Jeśli przesyłka będzie nosiła ślady uszkodzenia, Kupujący winien nanieść na pokwitowaniu taką adnotację.

 7. Kupujący w momencie odbioru przesyłki od kuriera winien dla celów dowodowych oceni

 8. stopień uszkodzenia przesyłki, stan towaru i jego zgodność

 9. z zamówieniem w obecności Kuriera. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzi

 10. protokół reklamacyjny (do posiadania takiego druku zobowiązany jest kurier). Protokół powinien zawierać opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z dokumentami zwróci

 11. Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić je wszystkie. W takim przypadku koszt transportu reklamowanej przesyłki ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sprzedawcy zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje i zwroty”.

 12. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest każdorazowo przy kompletowaniu Zamówienia. Koszt dostawy jest wiążący w momencie złożenia zamówienia.

 13. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego

GWARANCJA I SERWIS

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w Sklepie są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.

 

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

  • skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją)

  • złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego)

  • złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny)

 2. Kupujący odbierając przesyłkę kwituje jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 3. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z personalnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 2. Wszystkie prezentowane na stronie Sklepu towary i nazwy mogące być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli, są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.

 3. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę mar-cell Marek Niklasz danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).

 4. MAR-CELL, Marek Niklasz informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu do przechowywanych przez mar-cell Marek Niklasz danych osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.

 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy towar. Sprzęt należy odesłać na koszt Kupującego na adres: MAR-CELL Marek Niklasz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długa 68D , 53-633 , Wrocław, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 8. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

 9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony internetowej Sklepu zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 10. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://mar-cell.pl/page,1769273487,0,podstrona.html oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Sprzedawcy: mar-cell Marek Niklasz z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długa 68D , 53-633 Wrocław.